Refundacja NFZ

(Narodowy Fundusz Zdrowia)

Jaka jest kwota refundacji?

1.   3000 zł na jeden aparat słuchowy (6000 zł na dwa aparaty) – dzieci i osoby uczące się do 26 roku życia
2.   1050 zł na jeden aparat słuchowy (2100 zł na dwa aparaty) – osoby dorosłe po 26 roku życia
3.   1500 zł na jeden aparat słuchowy (3000 zł na dwa aparaty) – inwalidzi wojenni i osoby represjonowane

1.   60 zł na jedną wkładkę uszną (120 zł na dwie wkładki) – dzieci i osoby uczące się do 26 roku życia
2.   50 zł na jedną wkładkę uszną (100 zł na dwie wkładki) – osoby dorosłe po 26 roku życia

nfz_logo_A_kolor

Dodatkowe refundacje:

1.   Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne

  1. 3000 zł na aparaty słuchowe – dzieci do 26 roku życia
  2. 2100 zł na aparaty słuchowe – osoby dorosłe po 26 roku życia.

 2.   Refundacja na systemy wspomagające słyszenie

  1. 3850 zł – przyznawana do 26 roku życia – raz na 5 lat.
aparaty słuchowe toruń prosta 30 mediucm auris (8) 1000
 

Jak otrzymać refundację?

1.    Wykonaj u nas badanie słuchu.
2.    Idź do lekarza pierwszego kontaktu. Dostaniesz skierowania do laryngologa.
3.    Idź do laryngologa. Zabierz wynik badania słuchu oraz dokumentację medyczną dotyczącą słuchu.
4.    Lekarz wystawi wniosek na aparaty słuchowe oraz wkładki uszne w systemie NFZ. Ty otrzymasz potwierdzenie wystawienia wniosku.
5.    Wydruk od lekarza laryngologa przynieś do nas. My odliczymy kwotę dofinansowania, a Ty zapłacisz za aparat słuchowy mniej o kwotę dofinansowania.

Jakie są kryteria dofinansowania?

1.   dzieci i osoby uczące się do 26 roku życia – raz na 3 lata – gdy niedosłuch przekracza 30 dB HL
2.   osoby dorosłe po 26 roku życia – raz na 5 lat – gdy niedosłuch przekracza 40 dB HL

3.   inwalidzi wojenni i osoby represjonowane – raz na 5 lat – gdy niedosłuch przekracza 40 dB HL – przedstawienie właściwej legitymacji

 

Refundacja PFRON

(Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Jaka jest kwota refundacji?

1.    od 2000 zł do 3000 zł – dzieci i osoby uczące się do 26 roku życia
2.    od 700 zł do 1500 zł – osoby dorosłe po 26 roku życia

Wielkość refundacji ze środków PFRON jest ustalana odrębnie dla danego powiatu na konkretny rok kalendarzowy.

aparaty słuchowe toruń prosta 30 mediucm auris

Kto otrzyma refundację?

1.    osoby posiadających grupę inwalidzką
2.    osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
3.    osoby nieprzekraczające progu dochodowego określonego przez GUS.
(50 procent średniego miesięcznego wynagrodzenia na osobę w rodzinie)

Środki PFORN wydawane są przez:

1.    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)
2.    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR)

Jak otrzymać refundację?

1.    Złóż wniosek o dofinansowanie w PCPR lub MOPR wraz z fakturą zakupu aparatu słuchowego lub kosztorysem na aparat. Zabierz również kserokopię orzeczenia niepełnosprawności i oryginał do wglądu.
My pomożemy wypełnić Ci wniosek.

Na stronie http://www.pcpr.info/znajdzswojpcpr znajdziesz swój oddział PCPR.

Jak otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności?

Do wniosku w przypadku dzieci do 16. roku życia należy dołączyć:

1.   zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia. Powinno być wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku.
2.   ocenę stanu zdrowia przeprowadzoną przez lekarza (przewodniczącego składu orzekającego). Opis powinien zawiera informacje o rozpoznaniu choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowaniu, przebiegu choroby zasadniczej, a także wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego. W przypadku dzieci istotna jest również informacja o ograniczeniach w funkcjonowaniu, które występują w życiu codziennym w porównaniu do dzieci, które są sprawne psychicznie i fizycznie.
3.   informacje o możliwości poprawy funkcjonowania organizmu poprzez zaopatrzenie w środki techniczne, przedmioty ortopedyczne i pomocnicze.

aparaty słuchowe toruń prosta 30 mediucm auris

Osoby, które przekroczyły 16 lat mogą ubiegać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

aparaty słuchowe toruń prosta 30 mediucm auris (3) 1600px